ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี

about-me
กองนโยบายและแผน
16 กุมภาพันธ์  2561


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved