Phone: 0-3835-8137,038-358203

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved