อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC

วันที่ 31 มกราคม 2561 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤพลวัทน์ โชติทุม จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC เป็นการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เตรียมความพร้อม ในการทำข้อสอบ เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับ นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง ศร 211 อาคารศูนย์เรียนรวม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved