Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP)

โครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP)

วันที่ 23 มกราคม 2561กองนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP) โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงงานในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และนำองค์ความรู้ที่มีไปสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชุนชน สังคม เพื่อนำไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved