การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

about-me
กองนโยบายและแผน
22 มกราคม  2561


วันที่22มกราคม2561 งานแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐของของจังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved