กิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

กิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

about-me
กองนโยบายและแผน
26 ธันวาคม  2560


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาเขต และกองนโยบายและแผนได้มีส่วนร่วมในการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มหาวิทยาลัยจึงจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและท้องถิ่น เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ในช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวคำอวยพรให้กับบุคลากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน โดยมีบุคลากรจากทั้ง 4 วิทยาเขตเข้าร่วมงาน คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตจันทบุรี

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg