โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก

about-me
กองนโยบายและแผน
21 ธันวาคม  2560


ในวันที่19 - 21 ธันวาคม 2560 ตัวแทนกองนโยบายและแผน โดยงานแผนงบประมาณได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา) โดยทางสำนักงบประมาณจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ณ ห้องปรินซ์บอลรูท ชั้น11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved