Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมทร.ตะวันออก

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมทร.ตะวันออก

ในวันที่ 18 - 22ธันวาคม 2560 กองนโยบายและแผนจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องจุฬารัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved