โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมทร.ตะวันออก

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมทร.ตะวันออก

about-me
กองนโยบายและแผน
21 ธันวาคม  2560


ในวันที่ 18 - 22ธันวาคม 2560 กองนโยบายและแผนจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องจุฬารัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved