เข้าร่วมอบรมHappy Workplace Forum การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

เข้าร่วมอบรมHappy Workplace Forum การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

about-me
กองนโยบายและแผน
14 ธันวาคม  2560


วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 กองนโยบายและแผนเข้าร่วมการอบรมHappy Workplace Forum การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข(Annual Happy Workplace Development Plan) จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบทั้งการส่งเสริมให้คนทำงานมีความสุข โดยการพัฒนาด้านความสุขจะเน้นให้คนทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved