เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ

เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ

about-me
กองนโยบายและแผน
04 ธันวาคม  2560


วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และแผนการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒และชั้น ๓ อาคาร ๕๒ปี สำนักงบประมาณ เพื่อนำแนวความคิดการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับนำไปสู่การบูรณาการกับหน่วยงาน(Function)และนโยบายสำคัญของรัฐบาล(Agenda)และระดับพื้นที่(Area)พร้อมนำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ คุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนา ๖ ภาคไปปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved