Phone: 0-3835-8137,038-358203

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสถาบันเทคโนโลยีการบิน

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสถาบันเทคโนโลยีการบิน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันเทคโนโลยีการบินให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีดี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจัง

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved