Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน Servivor 2560

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน Servivor 2560

เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันเทคโนโลยีการบิน จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 1 ได้มีทักษะวิชาชีพในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกความอดทน ฝึกความสามัคคี ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้ได้รับความดูแลจากพี่ๆ ทหารจากกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือสัตหีบ คอยให้ความรู้และคอยดูแลความปลอดภัยแกนักศึกษา

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved