Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีการบินขึ้น เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชย์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้บุคลาการได้รู้ถึงการประกันคุณภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรสามารถรับมือและแก้ไขกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved