Phone: 0-3835-8137,038-358203

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้จัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ขึ้น ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งที่นักศึกษา ต้องการและคาดหวัง เพื่อให้การดำเนินงานของนักศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved