Phone: 0-3835-8137,038-358203

งานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8

งานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก