คณบดีคณะวิทย์ร่วมประชุมพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กฟผ.

คณบดีคณะวิทย์ร่วมประชุมพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กฟผ.เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก  นางชนาพร บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัยและคณะทำงานร่วมประชุมหารือกับ คุณชัยยศ  หาญอมร วิศวกรระดับ 11 และคุณพุฒ  สระสำราญ  วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)”  ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในพื้นที่แถบจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี  ซึ่งคณะทำงานมีกำหนดการประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ อีกครั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 
ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved