รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS  ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่  6

            - ประกาศรับสมัคร                                              >> Click <<

            - ปฏิทินการรับสมัคร                                           >> Click <<

            - คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร           >>Click<<

             - ระบบสมัครเรียนออนไลน์                                   >>Click<<

 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

            - ประกาศรับสมัคร                                             >>Click<<

            - ปฏิทินการรับสมัคร                                          >>Click<<

            - คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร           >>Click<<

             - ระบบสมัครเรียนออนไลน์                                 >>Click<<
ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved