หลักสูตร


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระดับการศึกษา ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ระดับการศึกษา ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาวการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
ระดับการศึกษา ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์