หลักสูตร


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี