หลักสูตร


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved