หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

ชื่อหน่วยงาน


สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

ชื่อผู้ติดต่อ


สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

เบอร์มหาวิทยาลัย


0-3835-8140

0-3835-8201

0-3835-8201

0-3835-8201

เบอร์ภายใน


8924

8927

8926

8918

ดูทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน


กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ชื่อผู้ติดต่อ


กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

หอพักนักศึกษา

เบอร์มหาวิทยาลัย


0-3835-8201

0-3835-8201

0-3835-8201

0-3835-8201

เบอร์ภายใน


1005

1301

1301

6001

ดูทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน


งานบริหารงานบุคคล

งานพัฒนานักศึกษา

งานวางแผนและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้ติดต่อ


งานบริหารงานบุคคล

งานพัฒนานักศึกษา

งานวางแผนและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

เบอร์มหาวิทยาลัย


0-3930-7261-4

0-3930-7261-4

0-3930-7261-4

0-3930-7261-4

เบอร์ภายใน


111

117

110

107

ดูทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้ติดต่อ


คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์มหาวิทยาลัย


0-2692-2360-4


0-2692-2360-4


0-2692-2360-4


0-2692-2360-4


เบอร์ภายใน


812


816


815


814


ดูทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน


การเงิน

กิจการนักศึกษา

ทะเบียน

นโยบายและแผน

ชื่อผู้ติดต่อ


การเงิน

กิจการนักศึกษา

ทะเบียน

นโยบายและแผน

เบอร์มหาวิทยาลัย


0-2252-7029

0-2252-7029

0-2252-7029

0-2252-7029

เบอร์ภายใน


18

63

16

58

ดูทั้งหมด

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved