ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) 2559 มทร.ตะวันออก
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) 2559 มทร.ตะวันออก รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "จรรยาบรรณนักวิจัย" โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นอย่างดี คือ ดร.อำนวย เถาตระกูล (เลขาธิการสมาคมนักวิจัย) รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)) รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม (มหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมีอจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วยดี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวข้อ "การจัดเวทีชุมชนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ" วันที่ 13 - 15 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มี รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

ประมวลภาพกิจกรรม KM ของ สวพ. 2558
ประมวลภาพกิจกรรม KM ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2558

งานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

อบรมและทบทวนเกณฑ์ตรวจ SAR ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรมการทบทวนเกณฑ์การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ โดยมี ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายถึงหลักเกณฑ์การตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาในระดับคณะและระดับสถาบัน

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 58 กิจกรรมที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำปฏิทินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชญ์บริการ ซึ่งได้มีการนำผลการดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการบริการวิชาการร่วมกับคณะ นำมาเข้าที่ประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการบริการวิชาการ ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ เป็นอย่างดี

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 58 กิจกรรมที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการบริการวิชาการร่วมกับคณะ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ชุมชนแสลง จ.จันทบุรี และชุมชนใกล้เคียง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

12
 
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก