RMUTTO แกลอรี่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 2558


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวข้อ "การจัดเวทีชุมชนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ" วันที่ 13 - 15 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มี รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก