RMUTTO แกลอรี่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2559


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "จรรยาบรรณนักวิจัย" โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นอย่างดี คือ ดร.อำนวย เถาตระกูล (เลขาธิการสมาคมนักวิจัย) รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)) รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม (มหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมีอจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วยดี