RMUTTO แกลอรี่

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 58 กิจกรรมที่ 2


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำปฏิทินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชญ์บริการ ซึ่งได้มีการนำผลการดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการบริการวิชาการร่วมกับคณะ นำมาเข้าที่ประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการบริการวิชาการ ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ เป็นอย่างดี