RMUTTO แกลอรี่

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 58 กิจกรรมที่ 1


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการบริการวิชาการร่วมกับคณะ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ชุมชนแสลง จ.จันทบุรี และชุมชนใกล้เคียง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว