วิทยาเขตบางพระ
ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา คณะ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      

 
วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

 
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก