อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
 

 

วิทยาเขตบางพระ  (ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี)
คณะในสังกัด 
-     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
-     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-     คณะสัตวแพทยศาสตร์
-     สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ที่อยู่
43  หมู่ 6   ตำบลบางพระ 
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
20110
โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201        
โทรสาร 0-3834-1808-9
เว็บไซต์   www.rmutto.ac.th

 

วิทยาเขตจันทบุรี
คณะในสังกัด 

-     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
-     คณะเทคโนโลยีสังคม

ที่อยู่
131  หมู่ 5  ถนนบำราศนราดูร
ตำบลพลวง   กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ    
จังหวัดจันทบุรี   22210
โทรศัพท์ 0-3930-7268        
โทรสาร 0-3930-7274
เวปไซต์   www.chan.rmutto.ac.th 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะในสังกัด   
-        คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-        คณะศิลปศาสตร์
ที่อยู่
122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  0-2692-2360-4
โทรสาร  02-2773693
เว็บไซต์  www.cpc.rmutto.ac.th

วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะในสังกัด 
-        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-        สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ
ที่อยู่
225  ถนนพญาไท   แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร    
10330
โทรศัพท์  0-2252-7029
โทรสาร  0-2252-7580
เว็บไซต์  www.uthen.rmutto.ac.th

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก